[HASIL | KAJIAN AKADEMIK AHLI]

0

HASIL | KAJIAN AKADEMIK AHLI

Menurut PROF Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), antara kepentingan saranan supaya umat manusia  menuntut ilmu pengetahuan bukan hanya untuk membantu manusia memperoleh kehidupan yang selesa dan layak,  melainkan lebih dari itu, dengan ilmu manusia akan mengenal Tuhannya, memperhalus akhlaknya dan sentiasa berupaya mencari keredhaan Allah. HAMKA turut mengklasifikasikan makna pendidikan dan pengajaran. Menurutnya, pendidikan  ialah suatu bentuk usaha pendidik dalam membentuk watak, budi, akhlak dan peribadi yang baik sehingga ia tahu untuk membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sementara pengajaran pula ialah usaha untuk mengisi intelektual  dengan ilmu pengetahuan. Kedua-duanya, pendidikan dan pengajaran merupakan perkara yang seiring dan perlu dalam  membentuk peribadi yang baik.

Sebelum dibentangkan hasil dapatan kajian ini, moleklah terlebih dahulu untuk sama-sama kita meneliti pola  pencapaian akademik ahli PERUBATAN Cawangan al-Azhar dalam peperiksaan sepanjang tiga sesi pengajian.  Berdasarkan carta bar di bawah, dapatlah kita simpulkan bahawa prestasi akademik ahli sepanjang tiga sesi pengajian  berada pada tahap yang agak membimbangkan dengan pencapaian pangkat Mumtaz di bawah paras 10% serta ahli yang dhur semakin meningkat setiap sesi.

Berikutan daripada pola pencapaian akademik ahli di atas, Pihak Unit Research & Development PERUBATAN Cawangan  al-Azhar (PCA) telah mengambil inisiatif untuk mengkaji punca sebenar berlakunya masalah ini. Berikut hasil kajian  yang telah dijalankan:

Hasil dapatan daripada kajian masalah akademik ahli menunjukkan faktor terbesar yang menyumbang kepada kemerosotan ahli PCA secara umum ialah berpunca daripada mahasiswa sendiri. Lebih daripada 80% responden bersetuju bahawa sikap pelajar yang tidak memberi sepenuh perhatian terhadap kehadiran ke kelas, bersikap sambil lewa dalam pelajaran, kelemahan pelajar dalam menguruskan diri dalam kehidupan harian sama ada dalam pengurusan masa, gerak kerja, aktiviti harian dan sebagainya. Budaya hedonisme (melampaui limitasi dalam media sosial dan hiburan) yang semakin meresap dalam diri ahli juga antara punca utama yang akhirnya menutup ruang terhadap mahasiswa untuk memberi fokus yang sebaiknya terhadap sistem pelajaran dan pembelajaran secara individu atau berkumpulan di luar waktu kuliah.

Selain itu, persekitaran mahasiswa yang tidak mesra akademik (biah akademik) dan masalah sosial dalam kalangan  mahasiswa (biah solehah) turut menyumbang kepada kemerosotan pencapaian akademik ahli berdasarkan daripada 50% daripada responden.  Walaupun faktor-faktor ini bukannya menjadi penyebab utama terhadap permasalahan ini, perkara ini tidak sewajarnya dipandang enteng oleh semua pihak dalam menjaga dan memainkan peranan masing-masing supaya tidak menjadi barah dalam komuniti kita pada masa hadapan. Tambahan pula, peranan universiti dan peranan organisasi batch yang tidak dimainkan dengan sebaiknya juga menjadi faktor yang perlu dititikberatkan oleh PCA khususnya Majlis Ketua Batch (MKB) dalam memastikan kestabilan prestasi akademik ahli.

Adapun anggaran hanya sebanyak 20% responden bersetuju bahawa penglibatan mahasiswa dalam persatuan dan perniagaan bukanlah menjadi penyebab yang utama dalam permasalahan ini. Perkara ini dibuktikan juga dengan hasil dapatan data yang diperoleh R&D menyatakan bahawa hanya sebanyak 39% ahli yang menjadi penggerak PCA yang mempunyai masalah akademik. Dalam erti kata lain, sebanyak 61% ahli yang tidak terlibat secara langsung dalam PCA mempunyai masalah akademik. Hasil dapatan ini sekaligus menolak dakwaan dan persepsi bahawa persatuan menjadi faktor terbesar kepada kemerosotan akademik ahli.

Rentetan daripada hasil dapatan yang diperoleh daripada kajian ini, dapatlah disimpulkan bahawa faktor terbesar dan terutama yang menyumbang terhadap masalah akademik ahli berpunca dari individu mahasiswa sendiri, diikuti oleh persekitaran semasa, peranan universiti dan persatuan di tangga terakhir. Benarlah firman Allah Taala yang bermaksud;
Dan bahawasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (an-Najm ayat 39). Bak kata pepatah orang putih; ‘No Pain No Gain’.

 

Sehubungan dengan itu, PERUBATAN Cawangan al-Azhar menyeru kepada semua ahli PCA, ahli mahupun pimpinan supaya:

  1. Mengubah sikap yang negatif selaku mahasiswa Mesir seperti ponteng kuliah tanpa keuzuran, bermalas-malasan, mudah berputus-asa, meniru/menipu dalam peperiksaan dan sebagainya.
  2. Menguruskan kehidupan seharian dengan sebaik mungkin. Utamakan perkara terlebih utama dari yang utama serta kurangkan melakukan perkara yang kurang penting dan tidak memberi manfaat.
  3. Menjauhi budaya hedonisme (melampau dalam berhibur) sehingga meninggalkan tanggungjawab terhadap Allah dan masyarakat sekeliling.
  4. Mengambil serius terhadap sistem pelajaran dan pembelajaran yang telah diatur oleh pihak universiti dengan menghadiri kuliah dan bersifat proaktif dalam kuliah.
  5. Menjaga serta menghidupkan kembali biah akademik dan biah solehah yang semakin ditinggalkan oleh mahasiswa Mesir dengan menjadi agen penyebar Amar Makruf Nahi Mungkar.
  6. Memperanankan Organisasi Batch (MKB) dengan sebaiknya dalam usaha meningkatkan pencapaian akademik batch masing-masing.
  7. Memanfaatkan segala kemudahan, program dan aktiviti akademik yang dianjurkan oleh pihak PCA dengan sebaiknya.

Akhir kalam, pihak kami mengharapkan dengan hasil kajian yang dibentangkan ini dapat memberi kesedaran kepada semua pihak serta diambil tindakan yang sewajarnya oleh setiap lapisan peringkat. Jangan hanya berteori dan bercakap di mulut semata-mata tanpa ada kudrat yang membenarkan. Marilah sama-sama kita membantu dan berganding bahu ke arah mencapai kecemerlangan bukan hanya setakat di dunia bahkan di akhirat yang kekal abadi dengan memperoleh keredaan Allah SWT insya-Allah.

Wallahua’lam.

[Nota kaki] 

  1. Metod kajian: kajian lapangan, pengumpulan data dan analisis data.
  2. Bilangan responden: 112 orang 

TIADA KOMENTAR

Apa komen anda?